Close

প্রোফাইল. -ডিপুটি কমিসনার থৌবাল

  • মিংঃ এন. বন্দানা দেবী
  • থবকঃ অই. এ. এস.
  • কেদরঃ মণিপুর-ট্রিপুরা
  • ইয়ার ওফ বেচঃ ২০১২
  • পোকপাঃ ১৬/১০/ ১৯৮৭
  • মহৈগী থাকঃ বি.তেক  এন.আই.টি-ৱারঙ্গাল
  • থৌবাল ডি সি লাকপা তাংঃ ০৯/০৮/২০১৯
  • হান্না লৈরম্বা মফমঃএ.সি টু ডি.সি, থৌবাল,এস.ডি.ও, কৈরাও বিত্রা, ডিরেক্টর টুরিজম, এস.এম.ডি এন.আইচ.এম, সি.ই.ও এস.আইচ.এ
ডিপুটি কমিশ্নার থৌবাল