Close

পুলিশ

পুলিশ  ওফিসার সিংগী  মমিং
মথং মনাও মমীং ফম ফোন নম্বর
শ্রী এস. গৌতম সিংহ, আই পি এস সুপারিনটেনডেন্ট ওফ পুলিশ,থৌবাল 03448-222415
শ্রী ৱুংপম কাসার, এম পি এস এড্ডিশঃসুপারিনটেনডেন্ট ওফ পুলিশ, (এল ও)/থৌবাল 9862211449
শ্রী সাচিদানান্দা সোইবম, এম পি এস এড্ডিশঃসুপারিনটেনডেন্ট ওফ পুলিশ,(ওপিএস)/থৌবাল 8730936019
মিষ্ট্রেস অমরিতা সিনহা, আই পি এস সব-দিভিজননেল পুলিস ওফিসর, থৌবাল 9949805651
শ্রী ই. লালরিংদুম পুলমতে,  এম পি এস সব-দিভিজননেল পুলিস ওফিসর, য়াইরিপোক 9856427340

 

পুলিশ ষ্টেশন অমসুং ওফিসার সিংগী মমিং
মথং মনাও পুলিশ ষ্টেশনগী মমীং অমসুং মফম ওফিসার ইন-চার্জ গী  মমীং ফোন নম্বর
লিলোং পুলিশ ষ্টেশন, লিলোং ওঃ ইবোপিশক, ইন্সপেক্টর  +91873206462
থৌবাল পুলিশ ষ্টেশন, থৌবাল এসঅইচ. চন্দ্রকুমার সিংহ, ইন্সপেক্টর +919862574410
য়াইরিপোক পুলিশ ষ্টেশন, য়াইরিপোক মুহঃ জহেরুদ্দিন, ইন্সপেক্টর +917085338162
নোংপোক সেকমাই পুলিশ ষ্টেশন, নোংপোক সেকমাই আরিবাম নাবাকান্ত সিংহ, ইন্সপেক্টর +918256932789
হৈরোক পুলিশ ষ্টেশন, হৈরোক মুহঃ রফি শাহ +918794718329
খোঙজোম পুলিশ ষ্টেশন, খোঙজোম কেঃ সন্তোশ সিংহ, ইন্সপেক্টর +918974409057